KVKK Aydınlatma Metni

 

EGE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA (BİLGİLENDİRME)FORMU

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan Ege Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneğitarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Derneğimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.egekobider.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ege Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler DerneğiKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimiz tarafından sağlanan imkanlardan yararlanmanız amacıyla,

 • Dernek tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Dernek tarafından ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Derneğin ve Dernekle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Dernek Kişisel verileri ayrıca Wen Sitesi üzerinde bulunan Çerezler aracılığı ile, elektronik ortamda bulunan formlar vasıtası ile veya yazılı olarak KVK Kanunu’nda belirtilmiş olan Kişisel Veri İşleme şartlarına uygun olarak,

Amaçlarıyla(“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, bağışçılara, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Derneğimize üye olmanız amacıyla fiziki ortamda şubelerimiz ile temas kurduğunuz kanal üzerinden sözleşmenin ifası ile ilgili ve Derneğin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebine dayalı olarak, Derneğimiz tarafından sağlanan burs imkanlarından yararlanmanız amacıyla fiziki ortamda şubelerimiz ile elektronik ortamda burs başvuru portali kanallarından bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olma ve Derneğin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.egekobider.comadresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi (VeriSahibi) Başvuru Formu ‘nu doldurarak Derneğimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.